SportareálDružstevní

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNů SPORTAREÁLU DRUŽSTEVNÍ

Sportareál Družstevní, Družstevní 21, 621 00 Brno-Řečkovice

Návštěvní řád umělého koupaliště určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu, v souladu s §6 Zákona ČR 258/2000 Sb. a vyhláškou MZ ČR č. 464/2000, a musí být všemi účastníky v době provozu bezpodmínečně dodržován. Vstupem do prostorů umělého koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podřizuje jeho ustanovením, včetně pokynů zaměstnanců, kteří zabezpečují provozování tohoto zařízení. Pokud návštěvník s tímto návštěvním řádem nesouhlasí, je povinen okamžitě opustit prostory areálu. V opačném případě návštěvník vyjadřuje s návštěvním řádem svůj bezpodmínečný souhlas.

Článek I. – VSTUP DO PROSTORU BAZÉNů  SPORTOVNÍHO AREÁLU

 1. Provozní doba areálu je zveřejněna ve vstupní hale a na www.druzstevni.cz.
 2. Vstup do šaten a prostorů bazénů je dovolen pouze na platnou vstupenku, permanentku nebo legitimaci. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky a legitimace se náhrada neposkytuje.
 3. Dětem mladším 10 roků je vstup do bazénů povolen pouze s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let.
 4. Při hromadných akcích v bazénu, tréninku, závodech, školní výuce a jiných sportovních a tělovýchovných aktivitách není vstup do šaten a k bazénům z bezpečnostních důvodů povolen bez dozoru oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí).
 5. Pokladní má povinnost odmítnout vstup návštěvníkovi při naplnění kapacity zařízení (celkem 60 osob).

Článek II. - ORGANIZOVANÉ PLAVÁNÍ

 1. Organizace (organizované plavání) jsou skupiny plavců (sportovní kluby, školy, kroužky, tréninkové skupiny aj.) vedené svým vedoucím, který v době pobytu v areálu odpovídá za své svěřence.
 2. Za plavce organizovaného plavání se považuje také 1 a více plavců, kteří plavou pod dohledem trenéra, případně pod jakýmkoliv dozorem, který plavcům udává pokyny a řídí průběh plavání (toto neplatí pro trenéra provozovatele).
 3. Dráhy pro veřejnost slouží pouze pro individuální rekreační plavání a koupání, nikoliv pro tréninky a organizované lekce mimo lekce provozovatele. Každá takováto skupina bude plavčíky vyzvána k opuštění dráhy pro veřejnost.
 4. S organizacemi je zpravidla uzavírána smlouva o využití plaveckých drah. Plavci organizovaného plavání nesmí využívat dráhy vyhrazené pro veřejnost a naopak.
 5. Do vyhrazených hodin smluvních organizací je vstup povolen na základě platných legitimací a to nejdříve 10 minut před pronajatou hodinou a odchod ze šaten nejpozději 15 minut po pronajaté hodině.

Článek III. – VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY BAZÉNů SPORTOVNÍHO AREÁLU

 1. Do prostoru bazénů nemají přístup a jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to především lidé, kteří jsou napadeni infekčním onemocněním.
 2. Vstup do bazénů může být odepřen také osobám, u kterých je patrno, že by svojí návštěvou narušili pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a je-li jejich chování v rozporu s mravními a společenskými zásadami. Např. lidé podnapilí, odpuzující nehygienickým pachem a vzhledem. Z prostoru sportovního areálu může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který i přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu.
 3. Do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénů pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.

Článek IV. – PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY BAZÉNů

1.    Každý návštěvník bazénů je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců.

2.    Jednu hodinu před ukončením provozní doby bazénů je vstup do šaten již uzavřen. Patnáct minut před ukončením provozní doby bazénů musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli do uzavření šaten osprchovat, osušit a obléci.

4.    Návštěvníci jsou povinni používat skříňky v šatně, které jsou opatřeny mincovním zámkem na vratnou 20 Kč minci. Při ztrátě klíče nebo poškození zámku je návštěvník povinen uhradit částku 200 Kč. Správa Sportareálu neručí za vzniklou ztrátu osobám, které si odložily svoje oděvy do jiných prostor, než je určeno nebo si skříňku řádně neuzamkly.

5.    Pro úschovu cenností návštěvníků bazénů slouží zdarma uzamykatelné boxy u recepce bazénu.

6.    Před vstupem do šaten si uživatel ve vyhrazeném prostoru v předsálí šatny vyzuje obuv a bez ní vstoupí k šatnovým skříňkám. V šatně uloží oděv a obuv do skříňky a provede její uzamčení.

7.    Vstup do bazénů je povolen pouze v přiléhavých plavkách (ne trenky, slipy, bermudy, kraťasy apod.).

8.    Vstup do prostoru bazénů je povolen jen osobám čistým a řádně osprchovaným. V prostorách sprch a koupelen/wc je povoleno provádět pouze nezbytnou osobní hygienu. Je zde přísně zakázáno se holit, provádět manikúru, pedikúru, prát prádlo apod.

9.    Velký bazén (25x12,5 m) je určen pro plavce všech věkových kategorií, hloubky vody v bazénu jsou zřetelně označeny. Neplavci a rovněž osoby, které nezvládají dokonale plavání, mohou použít bazén jen za přímého dozoru plavce.

10.  Relaxační zóna slouží pro odpočinek a relaxaci. Návštěvníci jsou povinni tuto zónu využívat pouze k daným účelům, chovat se ukázněně a dodržovat obecné zásady bezpečnosti a slušného chování.

11.  Před vstupem do šaten (ze sprch nebo bazénu) je nutné, aby se návštěvník utřel ve sprchovém prostoru a vyždímal plavky tak, aby nedošlo k zanášení vody do prostoru šaten. Tím se sníží riziko uklouznutí a případného úrazu..

12.  Pro poskytování první pomoci na bazéně a v relaxační zóně - při úrazech, poranění a nevolnosti - je třeba ihned přivolat plavčíka. Místnost plavčíka je zřetelně označena. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností, nedodržením návštěvního řádu, nebo nerespektováním pokynů pracovníků odpovědných za provoz areálu nenese správa Sportareálu odpovědnost. O každém úrazu nebo poranění je proveden zápis (datum, jméno a kontaktní údaje postiženého, druh poranění a způsob ošetření).

Článek V. – V BAZÉNU SPORTAREÁLU JE ZAKÁZÁNO

 1. Vcházet do prostoru šaten, sprch a bazénů ve venkovní obuvi.
 2. Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, do prostorů neurčených pro veřejnost a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 3. Vstupovat do prostoru bazénů včetně relax zóny (celý prostor relax zóny - vířivka, finská sauna a infra sauna) bez plavek.
 4. Hlučně se projevovat a rušit tím okolí, používat radiopřijímače, magnetofony.
 5. Volat o pomoc bez příčiny, svévolně používat bez vědomí zaměstnanců záchranných kruhů a vybavení místnosti plavčíků a první pomoci.
 6. Skákat do všech bazénů (malý bazén, velký bazén, vířivka) z jakýchkoli stran (kromě organizovaného výcviku ve velkém bazénu pod vedením trenéra).
 7. V hodinách vyhrazených pro koupání veřejnosti používat potápěčskou výstroj (zejména ploutve), míče a různé volně plovoucí předměty.
 8. Plivat do vody a na podlahu, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, čistit nebo prát prádlo ve sprchách, odhazovat odpadky, holit se, provádět manikúru, pedikúru a jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory areálu. Používat v bazénu /kromě sprch/ šampony a jinou kosmetiku, používat skleněné nádobky k jakémukoliv upotřebení.
 9. Odhazovat jehly, používat skleněné nádoby a nosit jiné ostré předměty, které mohou způsobit zranění nebo ohrozit bezpečnost návštěvníků. Používat jakékoliv osobní elektrické spotřebiče.
 10. Vodit s sebou do prostoru celého areálu psy, kočky nebo jiná zvířata.
 11. Přinášet jakékoliv hořlaviny nebo chemické látky, které mohou způsobit požár, nebo jakkoli ohrozit zdraví jiných osob.
 12. Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek, otevírat kabiny a skříňky již obsazené, manipulovat s rozvody vody, páry, elektrického zařízení a ostatním zařízením.
 13. Kouřit (včetně všech venkovních ploch Sportareálu) a konzumovat jídlo (kromě prostor k tomu výslovně určených).
 14. Neuposlechnout pokynů zaměstnanců sportovního areálu. Následkem je napomenutí, nebo u zvláště závažných případů vykázání z bazénu sportovního areálu bez nároků na vrácení vstupného.

Článek VI. – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení sportovního areálu, aby nedocházelo k jeho poškozování.
 2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud ten si ho způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržením ustanovení tohoto návštěvního řádu.
 3. Tento návštěvní řád bazénu je závazný pro všechny návštěvníky sportovního areálu a nabývá platnosti dnem vyhlášení
 4. Důležitá telefonní čísla:            

Rychlá lékařská pomoc                             155

Nouzové volání                                           112

Policie ČR                                                      158

Městská policie                                           156

Hasiči                                                             150

Lékařská služba první pomoci

dospělí (17-07hod.+So,Ne; Úrazová nemocnice, Ponávka 6), 545 538 538, (…426)   

děti (17-07hod.+So,Ne; Dětská nemocnice, Černopolní 9), 532 234 935

Provozní úsek areálu                                  773 379 535 – kl.13

V Brně 28. 12. 2021                                                                                                 

JUDr. Michal Kočař, jednatel provozovatele

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ACTIVE FITNESS

Sportareál Družstevní, Družstevní 21, 621 00 Brno-Řečkovice

Návštěvní řád ACTIVE FITNESS určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu a musí být všemi účastníky v době provozu bezpodmínečně dodržován.

Článek I. – VSTUP DO PROSTORU ACTIVE FITNESS

1. Provozní dobu určuje vedení provozovatele, denní rozvrh provozu cvičeben je zveřejněn ve vstupní hale Active Fitness.

3. Vstup do šaten a prostorů Active Fitness a používání zařízení Star Trac je dovolen cvičencům na platnou členskou legitimaci Active Fitness nebo po úhradě  stanoveného poplatku.

4. Dětem mladším 13 let je vstup do Active Fitness povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem mladším 10 let je vstup do Active Fitness zakázán.

5. Dětem od 12 let je povolen vstup na všechny pohybové aktivity (v malém i velkém sálu) bez doprovodu dospělého.

6. Recepční má povinnost odmítnout vstup při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle provozního řádu není povolen přístup.

Článek II. – VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY ACTIVE FITNESS

1. Do prostoru Active Fitness nemají přístup a jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to především lidé, kteří jsou napadeni infekčním příznakovým i bezpříznakovým onemocněním. Rovněž osoby, které jsou v tzv. karanténě, jež by mohli během inkubační doby šířit infekční onemocnění.

2. Vstup do Active Fitness může být odepřen také osobám u kterých je patrno , že by svojí návštěvou narušili pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a je-li jejich chování v rozporu s mravními a společenskými zásadami. Např. lidé podnapilí, odpuzující nehygienickým pachem a vzhledem.

Článek III. – PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO ACTIVE FITNESS

1. Každý návštěvník Active Fitness je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců, kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.

2. Do vyhrazených hodin cvičení vedeného instruktorem (např. spinning, jóga apod.) je vstup povolen nejdříve 15 minut před cvičební lekcí a odchod ze šaten nejpozději 15 minut po cvičební lekci.

3. Jednu hodinu před ukončením provozní doby Active Fitness je vstup do šaten již uzavřen.  Patnáct minut před ukončením provozní doby Active Fitness musí členové opustit cvičebny tak, aby se mohli do uzavření šaten osprchovat, osušit a obléci.

4. Návštěvníci jsou povinni používat skříňky v šatně, které jsou opatřeny mincovním zámkem na vratnou 20 Kč minci. Vhozením mince se uvolní mechanismus zámku a klíček lze vytáhnout, po odemčení zámku mince vypadne zpět. Při ztrátě klíče nebo poškození zámku je návštěvník povinen uhradit částku 200 Kč.  Správa Sportareálu neručí za vzniklou ztrátu osobám, které si odložily svoje oděvy do jiných prostor, než je určeno nebo si skříňku řádně neuzamkly. Nalezené věci a cenné předměty odevzdá návštěvník na provozní oddělení nebo v recepci Active Fitness.

5. Cenné předměty návštěvníci Active Fitness uloží ve schránkách k tomu určených.

6. V šatně se převlékne do cvičebního úboru a civilní oděv a obuv uloží do skříňky, provede její uzamčení a osobně zkontroluje funkci zámku skříňky.

7. Návštěvníci Active Fitness používají  ve cvičebnách výhradně vhodné cvičební úbory a pevnou a čistou obuv s uzavřenou špičkou (ne pantofle, sandály apod.).

8. Při cvičení návštěvníci dbají pokynů instruktora případně dalších oprávněných pracovníků Sportareálu.

9. Každé cvičební zařízení je opatřeno vysvětlivkou jak na něm cvičit a které partie těla jsou posilovány. V případě pochybností se návštěvník zeptá instruktora nebo pracovníka recepce Active Fitness. Za případné poškození zdraví způsobené nerespektováním pokynů nenese Sportareál ani Active Fitness žádnou odpovědnost.

10. Pro poskytování první pomoci návštěvníkům Active Fitness - při úrazech, poranění a nevolnosti - je třeba ihned instruktora, recepční Active Fitness nebo plavčíka bazénu. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností, nedodržením provozního řádu, nebo nerespektováním pokynů pracovníků odpovědných za provoz areálu nenese správa Sportareálu odpovědnost. O každém úrazu nebo poranění je proveden zápis /datum, jméno a kontaktní údaje postiženého, druh poranění a způsob ošetření).

Článek IV. – V ACTIVE FITNESS JE ZAKÁZÁNO

1. Vcházet do prostoru cvičeben, šaten, sprch a WC ve venkovní obuvi.

2. Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, do prostorů neurčených pro veřejnost a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.

3. Hlučně se projevovat a rušit tím okolí, používat radiopřijímače, magnetofony.

4. Odhazovat jehly a jiné ostré předměty, které mohou způsobit zranění. Používat jakékoliv osobní elektrické spotřebiče.

5. Vodit s sebou do prostoru celého areálu /včetně venkovních ploch/ psy, kočky nebo jiná zvířata.

6. Přinášet jakékoliv hořlaviny nebo chemické látky, které mohou způsobit požár, nebo jakkoli ohrozit zdraví jiných osob.

7. Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek, otevírat kabiny a skříňky již obsazené, manipulovat s rozvody vody, páry, elektrického zařízení a ostatním zařízením.

8. Manipulovat se cvičebním nářadím a stroji v rozporu s návody ke cvičení nebo pokyny instruktora.

9. Cvičit osamoceně na stanovištích nebo strojích, kde je předepsána přítomnost nebo asistence další osoby.

10. Kouřit /včetně venkovních ploch Sportareálu/. Konzumovat jídlo /kromě prostor k tomu výslovně určených/.

11. Nosit na sobě různé ostré předměty ohrožující bezpečnost vlastní i jiných návštěvníků.

12.  Vyžadovat od pracovníků sportovního areálu služby odporující provoznímu řádu.

13. Neuposlechnout zákazu a pokynů zaměstnanců sportovního areálu.

Článek V. – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení Sportareálu, aby nedocházelo k jeho poškozování.

2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud ten si ho způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržením ustanovení tohoto řádu.

3. Stížnosti a přání týkající se zaměstnanců, provozu nebo stavu zařízení mohou návštěvníci napsat do Knihy přání a stížností, která je uložena na provozním úseku.

4. Tento návštěvní řád Active Fitness je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance sportovního areálu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

5. Důležitá telefonní čísla: 

Rychlá lékařská pomoc 155

Nouzové volání  112

Policie ČR   158

Městská policie  156

Hasiči    150

Lékařská služba první pomoci       

dospělí (17-07 hod. + So, Ne; Úrazová nemocnice, Ponávka 6) 545 538 538, (…426)  

děti (17-07 hod. + So, Ne; Dětská nemocnice, Černopolní 9) 532 234 935

Provozní úsek areálu  773 379 535 – kl.13

Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí, sloužícího všem členům k oddechu, rekreaci a sportu.

V Brně 1.1.2020    

JUDr. Michal Kočař, jednatel