PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNŮ, RELAX ZÓNY A SAUNA POINTU SPORTAREÁLU DRUŽSTEVNÍ

Sportareál Družstevní, Družstevní 21, 621 00 Brno-Řečkovice

PROVOZNÍ řád umělého koupaliště určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu, v souladu s §6 Zákona ČR 258/2000 Sb. a vyhláškou MZ ČR č. 464/2000, a musí být všemi účastníky v době provozu bezpodmínečně dodržován. Vstupem do prostorů umělého koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podřizuje jeho ustanovením, včetně pokynů zaměstnanců, kteří zabezpečují provozování tohoto zařízení. Pokud návštěvník s tímto PROVOZNÍM řádem nesouhlasí, je povinen okamžitě opustit prostory areálu. V opačném případě návštěvník vyjadřuje s PROVOZNÍM řádem svůj bezpodmínečný souhlas.

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNŮ, RELAX ZÓNY

ČLÁNEK I. – VSTUP DO PROSTORU BAZÉNŮ SPORTAREÁLU

 1. Provozní doba areálu je zveřejněna ve vstupní hale a na www.druzstevni.cz.
 2. Vstup do šaten a prostorů bazénů je dovolen pouze na platnou vstupenku, permanentku nebo legitimaci. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky a legitimace se náhrada neposkytuje.
 3. Dětem mladším 10 roků je vstup do bazénů povolen pouze s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let.
 4. Při hromadných akcích v bazénu, tréninku, závodech, školní výuce a jiných sportovních a tělovýchovných aktivitách není vstup do šaten a k bazénům z bezpečnostních důvodů povolen bez dozoru oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí).
 5. Pokladní má povinnost odmítnout vstup návštěvníkovi při naplnění kapacity zařízení (celkem 60 osob).

Článek II. - ORGANIZOVANÉ PLAVÁNÍ

 1. Organizace (organizované plavání) jsou skupiny plavců (sportovní kluby, školy, kroužky, tréninkové skupiny aj.) vedené svým vedoucím, který v době pobytu v areálu odpovídá za své svěřence.
 2. Za plavce organizovaného plavání se považuje také 1 a více plavců, kteří plavou pod dohledem trenéra, případně pod jakýmkoliv dozorem, který plavcům udává pokyny a řídí průběh plavání (toto neplatí pro trenéra provozovatele).
 3. Dráhy pro veřejnost slouží pouze pro individuální rekreační plavání a koupání, nikoliv pro tréninky a organizované lekce mimo lekce provozovatele. Každá takováto skupina bude plavčíky vyzvána k opuštění dráhy pro veřejnost.
 4. S organizacemi je zpravidla uzavírána smlouva o využití plaveckých drah. Plavci organizovaného plavání nesmí využívat dráhy vyhrazené pro veřejnost a naopak.
 5. Do vyhrazených hodin smluvních organizací je vstup povolen na základě platných legitimací a to nejdříve 10 minut před pronajatou hodinou a odchod ze šaten nejpozději 15 minut po pronajaté hodině.

ČLÁNEK III. – VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY BAZÉNŮ SPORTAREÁLU

 1. Do prostoru bazénů nemají přístup a jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to především lidé, kteří jsou napadeni infekčním onemocněním.
 2. Vstup do bazénů může být odepřen také osobám, u kterých je patrno, že by svojí návštěvou narušili pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a je-li jejich chování v rozporu s mravními a společenskými zásadami. Např. lidé podnapilí, odpuzující nehygienickým pachem a vzhledem. Z prostoru sportovního areálu může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který i přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto PROVOZNÍHO řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu.
 3. Do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénů pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.

ČLÁNEK IV. – PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY BAZÉNŮ SPORTAREÁLU

 1. Každý návštěvník bazénů je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců.
 2. Jednu hodinu před ukončením provozní doby bazénů je vstup do šaten již uzavřen. Patnáct minut před ukončením provozní doby bazénů musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli do uzavření šaten osprchovat, osušit a obléci.
 3. Návštěvníci jsou povinni používat skříňky v šatně, které jsou opatřeny mincovním zámkem na vratnou 20 Kč minci. Při ztrátě klíče nebo poškození zámku je návštěvník povinen uhradit částku 200 Kč. Správa Sportareálu neručí za vzniklou ztrátu osobám, které si odložily svoje oděvy do jiných prostor, než je určeno nebo si skříňku řádně neuzamkly.
 4. Pro úschovu cenností návštěvníků bazénů slouží zdarma uzamykatelné boxy u recepce bazénu.
 5. Před vstupem do šaten si uživatel ve vyhrazeném prostoru v předsálí šatny vyzuje obuv a bez ní vstoupí k šatnovým skříňkám. V šatně uloží oděv a obuv do skříňky a provede její uzamčení.
 6. Vstup do bazénů je povolen pouze v přiléhavých plavkách (nikoliv trenky, slipy, bermudy, kraťasy).
 7. Vstup do prostoru bazénů je povolen jen osobám čistým a řádně osprchovaným. V prostorách sprch a koupelen/wc je povoleno provádět pouze nezbytnou osobní hygienu. Je zde přísně zakázáno se holit, provádět manikúru, pedikúru, prát prádlo apod.
 8. Velký bazén (25x 12,5 m) je určen pro plavce všech věkových kategorií, hloubky vody v bazénu jsou zřetelně označeny. Neplavci a rovněž osoby, které nezvládají dokonale plavání, mohou použít bazén jen za přímého dozoru plavce.
 9. Relaxační zóna slouží pro odpočinek a relaxaci. Návštěvníci jsou povinni tuto zónu využívat pouze k daným účelům, chovat se ukázněně a dodržovat obecné zásady bezpečnosti a slušného chování.
 10. Před vstupem do šaten (ze sprch nebo bazénu) je nutné, aby se návštěvník utřel ve sprchovém prostoru a vyždímal plavky tak, aby nedošlo k zanášení vody do prostoru šaten. Tím se sníží riziko uklouznutí a případného úrazu.
 11. Pro poskytování první pomoci na bazéně a v relaxační zóně (při úrazech, poranění a nevolnosti) je třeba ihned přivolat plavčíka. Místnost plavčíka je zřetelně označena. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností, nedodržením návštěvního řádu, nebo nerespektováním pokynů pracovníků odpovědných za provoz areálu nenese správa Sportareálu odpovědnost. O každém úrazu nebo poranění je proveden zápis (datum, jméno a kontaktní údaje postiženého, druh poranění a způsob ošetření).

Článek V. – V BAZÉNU SPORTAREÁLU JE ZAKÁZÁNO

 1. Vcházet do prostoru šaten, sprch a bazénů ve venkovní obuvi.
 2. Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, do prostorů neurčených pro veřejnost a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 3. Vstupovat do prostoru bazénů včetně relax zóny bez plavek.
 4. Hlučně se projevovat a rušit tím okolí, používat radiopřijímače, magnetofony.
 5. Volat o pomoc bez příčiny, svévolně používat bez vědomí zaměstnanců záchranných kruhů a vybavení místnosti plavčíků a první pomoci.
 6. Skákat do všech bazénů (malý bazén, velký bazén, vířivka) zjakýchkoli stran (kromě organizovaného výcviku ve velkém bazénu pod vedením trenéra).
 7. V hodinách vyhrazených pro koupání veřejnosti používat potápěčskou výstroj (zejména ploutve), míče a různé volně plovoucí předměty.
 8. Plivat do vody a na podlahu, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, čistit nebo prát prádlo ve sprchách, odhazovat odpadky, holit se, provádět manikúru, pedikúru a jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory areálu. Používat v bazénu /kromě sprch/ šampony a jinou kosmetiku, používat skleněné nádobky k jakémukoliv upotřebení.
 9. Odhazovat jehly, používat skleněné nádoby a nosit jiné ostré předměty, které mohou způsobit zranění nebo ohrozit bezpečnost návštěvníků. Používat jakékoliv osobní elektrické spotřebiče.
 10. Vodit s sebou do prostoru celého areálu psy, kočky nebo jiná zvířata.
 11. Přinášet jakékoliv hořlaviny nebo chemické látky, které mohou způsobit požár, nebo jakkoli ohrozit zdraví jiných osob.
 12. Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek, otevírat kabiny a skříňky již obsazené, manipulovat s rozvody vody, páry, elektrického zařízení a ostatním zařízením.
 13. Kouřit (včetně všech venkovních ploch Sportareálu) a konzumovat jídlo (kromě prostor k tomu výslovně určených).
 14. Neuposlechnout pokynů zaměstnanců sportovního areálu. Následkem je napomenutí, nebo u zvláště závažných případů vykázání z bazénu sportovního areálu bez nároků na vrácení vstupného.

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNA POINTU

ČLÁNEK I. – VSTUP DO PROSTORU SAUNA POINTU

 1. Provozní řád Sauna pointu je zveřejněn ve vstupní hale a na www.druzstevni.cz.
 2. Vstup do šaten, prostorů bazénů a relax centra je společný pro návštěvníky bazénů i Sauna pointu. Návštěvník Sauna pointu je oprávněn využít také bazény a relax centrum (pouze ale v případě, že jsou k dispozici pro veřejnost – viz rozvrh), je přitom povinen dodržovat PROVOZNÍ řád bazénů.
 3. Vstup do šaten, prostorů bazénů a samotného Sauna pointu je dovolen pouze na platnou vstupenku. Sauna point začíná průchodem turniketem za relax centrem s platnou vstupenkou (při překonání turniketu bez platné vstupenky bude návštěvník vykázán bez možnosti navštívit areál v budoucnosti)
 4. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky a legitimace se náhrada neposkytuje.
 5. Vstup dětem do 5 let je do Sauna pointu zakázán. Dětem do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 6. Kapacita sauna pointu je celkem 40 osob (13 osob finská sauna, 7 osob biosauna + 20 osob odpočívárna). Pokladní má povinnost odmítnout vstup návštěvníkovi při naplnění kapacity Sauna pointu.
 7. Ve finské sauně je teplota cca 85-90C, vlhkost 10-20%, v biosauně je teplota cca 55-60C, vlhkost 50-60%.
 8. Teplota vody v ochlazovacím bazénku je cca 14-16C.

ČLÁNEK II. – VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY SAUNA POINTU

 1. Do prostoru Sauna pointu nemají přístup a jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to především lidé, kteří jsou napadeni infekčním onemocněním.
 2. Vstup do bazénů může být odepřen také osobám, u kterých je patrno, že by svojí návštěvou narušili pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a je-li jejich chování v rozporu s mravními a společenskými zásadami. Např. lidé podnapilí, odpuzující nehygienickým pachem a vzhledem.
 3. Vstup je dále zakázán osobám se zdravotními potížemi, jako je např. vysoký krevní tlak, srdeční choroby.
 4. Osobám s omezenou pohyblivostí a osobám, které jsou držiteli ZTP/P je z důvodů zajištění jejich bezpečnosti a ochrany jejich zdraví vstup do Sauna pointu povolen pouze s doprovodem asistenta.
 5. Z prostoru Sauna pointu i celého sportovního areálu může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který i přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto PROVOZNÍHO řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu.

ČLÁNEK III. – PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY SAUNA POINTU

 1. Každý návštěvník Sauna pointu je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců.
 2. Jednu hodinu před ukončením provozní doby Sauna pointu je vstup do šaten již uzavřen.
 3. Návštěvníci jsou povinni používat skříňky v šatně, které jsou opatřeny mincovním zámkem na vratnou 20 Kč minci. Při ztrátě klíče nebo poškození zámku je návštěvník povinen uhradit částku 200 Kč. Správa Sportareálu neručí za vzniklou ztrátu osobám, které si odložily svoje oděvy do jiných prostor, než je určeno nebo si skříňku řádně neuzamkly.
 4. Pro úschovu cenností návštěvníků bazénů slouží zdarma uzamykatelné boxy u recepce bazénu.
 5. Před vstupem do šaten si uživatel ve vyhrazeném prostoru v předsálí šatny vyzuje obuv a bez ní vstoupí k šatnovým skříňkám. V šatně uloží oděv a obuv do skříňky a provede její uzamčení.
 6. Vstup do prostor bazénů a relax zóny je povolen pouze zahalen (v plavkách, županu, prostěradle, ručníku apod.) .
 7. Vstup do saunových kabin Sauna pointu je možný pouze bez plavek.
 8. Do prostor Sauna pointu vstupujte bez tašek či batohů. Tyto prosím odložte v šatně.
 9. Zákaz vnášení a konzumace vlastních potravin do Sauna pointu, vlastní nápoje v plastové lahvi jsou povoleny.
 10. V prostorách Sauna pointu platí přísný zákaz pořizování audiovizuálních záznamů ostatních zákazníků, v saunách není dovoleno používat mobilní telefony, v ostatních prostorách (odpočívárna, terasa apod.) je používání mobilních telefonů dovoleno s ohledem na ostatní návštěvníky. Není dovoleno vést hovory, pouštět hudbu apod.
 11. V prostorách Sauna pointu se nechovejte hlučně, neběhejte či jinak neohrožujte bezpečnost a zdraví své i ostatních návštěvníků. Dodržujte základní pravidla slušnosti.
 12. V prostorách Sauna pointu dbejte na čistotu a hygienu. Před vstupem do ochlazovacího bazénu se vždy osprchujte.
 13. Do saunové kabiny vstupujte vždy osušeni, v saunové kabině seďte na prostěradle.
 14. Nenechávejte zapůjčená prostěradla (a ručníky) na lehátkách a křesílkách. Tyto budou obsluhou odebrány.
 15. Je zakázáno zvyšovat vlhkost v saunách (přidáváním vody, ledu na kamna apod.).
 16. Je zakázáno v saunách používat tělové krémy či oleje.
 17. Návštěvník, který poškodí vybavení Sauna pointu, je povinen způsobenou škodu nahradit.
 18. Sportareál Družstevní neodpovídá za újmu, kterou si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností (např. na kluzkých podlahách nebo schodech).
 19. Po opuštění prostor Sauna pointu (např. za účelem telefonátu, zaplavání si v bazénu, pobytu ve vířivce apod.) není návrat zpět do Sauna pointu možný.
 20. Pro poskytování první pomoci na bazéně a v relaxační zóně - při úrazech, poranění a nevolnosti - je třeba ihned přivolat obsluhu Sauna pointu nebo plavčíka. Místnost plavčíka je zřetelně označena. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností, nedodržením PROVOZNÍHO řádu, nebo nerespektováním pokynů pracovníků odpovědných za provoz areálu nenese správa Sportareálu odpovědnost. O každém úrazu nebo poranění je proveden zápis (datum, jméno a kontaktní údaje postiženého, druh poranění a způsob ošetření).

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení sportovního areálu, aby nedocházelo k jeho poškozování.
 2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud ten si ho způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržením ustanovení tohoto PROVOZNÍHO řádu.
 3. Tento PROVOZNÍ řád bazénu je závazný pro všechny návštěvníky sportovního areálu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 4. Důležitá telefonní čísla:

Rychlá lékařská pomoc - 155

Nouzové volání - 112

Policie ČR - 158

Městská policie - 156

Hasiči - 150

Lékařská služba první pomoci

dospělí (17- 07hod.+So,Ne; Úrazová nemocnice, Ponávka 6), 545 538 538, (…426)            

děti (17- 07hod.+So,Ne; Dětská nemocnice, Černopolní 9), 532 234 935

Provozní úsek areálu                      773 379 535 – kl.13

V Brně 30. března 2023                                                                    JUDr. Michal Kočař, jednatel provozovatele